Minimog Preloader
Gratis stroom verbruiken in de avonduren én het overvolle stroomnet verlichten? Ontdek onze A-merk thuisbatterij!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES EN WERKINGSSFEER

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. EnergielabelA.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, als handelsnaam onderdeel van RH Energy B.V. gevestigd op de Egersundweg 4 te Groningen en ingeschreven in het register onder nummer 89110625.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie EnergielabelA.nl een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: EnergielabelA.nl en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan EnergielabelA.nl zich richting, tegenover, naar de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten, eventueel inclusief het verrichten van Installatiewerkzaamheden.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen EnergielabelA.nl en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van EnergielabelA.nl en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel van EnergielabelA.nl. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door EnergielabelA.nl geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van EnergielabelA.nl op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door of namens EnergielabelA.nl te leveren en eventueel te installeren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, zonnepanelen, omvormers, optimizers en laadpalen.
 8. Diensten: de in het kader van de Overeenkomst door of namens EnergielabelA.nl te leveren diensten, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn het opnemen van en eventueel te adviseren over de energieprestatie van woningen, uitgifte van energielabels, het bemiddelen in de totstandkoming tot verduurzaming van roerende en onroerende zaken.
 9. Installatiewerkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens EnergielabelA.nl uit te voeren installatiewerkzaamheden.
 10. Installaties: Het zonnestroomsysteem, laadpaalsysteem en/of andere installatiesysteem en de daarbij horende materialen en producten, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst
 11. Schouw op Afstand: het technische onderzoek dat op afstand vanuit ons kantoor verricht wordt om de geschiktheid van de locatie te beoordelen en te bepalen wat voor systeem geïnstalleerd kan worden.
 12. Schouw op Locatie: het technische onderzoek dat op de locatie verricht wordt om de geschiktheid van de locatie te beoordelen en te bepalen wat voor systeem geïnstalleerd kan worden.
 13. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van EnergielabelA.nl en iedere Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van EnergielabelA.nl (waaronder het aanbod in zijn webwinkel en zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van EnergielabelA.nl kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog door EnergielabelA.nl worden herroepen.
 2. Aan een aanbod van EnergielabelA.nl dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van EnergielabelA.nl dat gebaseerd is op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Klant geen rechten ontlenen. Bij het accepteren van de aanbod verklaart de Klant de vragen van EnergielabelA.nl naar waarheid te hebben beantwoord, geen informatie te hebben achtergehouden en alle informatie waar EnergielabelA.nl om vraagt volledig te hebben opgegeven, dan wel nog ter beschikking te stellen aan EnergielabelA.nl
 3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat EnergielabelA.nl een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat EnergielabelA.nl geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht.
 4. Indien de Klant van oordeel is dat de opdracht niet correct zou zijn bevestigd, dient hij dat schriftelijk binnen drie kalenderdagen na datum verzending van de opdrachtbevestiging aan EnergielabelA.nl te melden. Bij gebreke van een schriftelijke reactie binnen deze termijn wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de opdrachtbevestiging.
 5. EnergielabelA.nl is bevoegd om werkzaamheden – onder leiding van EnergielabelA.nl – door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van deze onderdelen van de werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van EnergielabelA.nl voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
 6. EnergielabelA.nl verricht in beginsel een schouw op afstand uit en baseren op basis van een schattingen en veronderstellingen daarop de te vermelde prijs in de offerte. De Klant kan geen rechten ontlenen aan, door EnergielabelA.nl gecommuniceerde doorgevoerde wijzigingen in de uiteindelijke prijs wanneer EnergielabelA.nl omstandigheden ontdekken die onbekend waren bij de opstelling van de offerte.
 7. De door EnergielabelA.nl te verrichten schouw ten aanzien van te leveren zonnepanelen, ongeacht of deze op afstand dan wel op locatie wordt uitgevoerd, bevat geen technisch onderzoek naar het draagvermogen van de (dak)constructie. De Klant is er vóór het aangaan van de Overeenkomst zelf verantwoordelijk voor te onderzoeken of het draagvermogen van de (dak)constructie geschikt is voor de Producten en de eventuele verrichting van Installatiewerkzaamheden.
 8. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van EnergielabelA.nl op de daartoe door EnergielabelA.nl aangewezen wijze is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van EnergielabelA.nl, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EnergielabelA.nl anders aangeeft.
 9. Ten aanzien van door EnergielabelA.nl te verrichten Installatiewerkzaamheden met betrekking tot zonnepanelen dient de Klant eigenaar te zijn van het pand waar de zonnepanelen worden geïnstalleerd. EnergielabelA.nl is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Klant geen eigenaar is van het pand, tenzij de eigenaar van het pand uitdrukkelijk en Schriftelijk aan EnergielabelA.nl verklaart dat hij instemt met de uitvoering van de Overeenkomst. In geval zodanige ontbinding plaatsvindt, is de Klant aansprakelijk voor de schade die EnergielabelA.nl ten gevolge van de ontbinding lijdt.
 10. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 11. Indien de Klant de Overeenkomst samen met iemand anders afsluit, zijn in dat geval beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden. Zodra één van de betrokken Klanten zijn of haar verplichtingen niet kan nakomen, dan moet de andere betrokken Klant deze nakomen.

ARTIKEL 4. | INHOUD EN OMVANG VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst omvat uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk, zoals in de door de Klant aanvaarde offerte of de orderbevestiging, zijn vastgelegd. EnergielabelA.nl is nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven. In het bijzonder geldt dat EnergielabelA.nl geen dakdoorvoer en graafwerkzaamheden uitvoert, evenmin als het verzwaren van meterkasten en de hoofdzekering en wijzigingen anders dan voorzien in de toepasselijke legplannen.

ARTIKEL 5. | (GEEN) RECHT VAN ONTBINDING

 1. De Consument komt bij de Overeenkomsten tot het installeren van zonnepanelen of laadpaal het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek niet toe omdat volgens specificaties van de Consument te vervaardigen zaken onderdeel uitmaken van de levering. Op grond van artikel 6:230p onder f, sub 1 van het Burgerlijk Wetboek is het recht van ontbinding daarom uitgesloten.

 

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten zoals deze te bestellen uit de webwinkelpagina van EnergielabelA.nl, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
 • een koop betreffende de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 • een Overeenkomst op Afstand ten aanzien waarvan het recht van ontbinding voor het overige krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.

4. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door EnergielabelA.nl aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij EnergielabelA.nl. Zo spoedig mogelijk nadat EnergielabelA.nl in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal EnergielabelA.nl de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.

5. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

6. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan EnergielabelA.nl terugleveren.

7. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. EnergielabelA.nl is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.

8. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.

9. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.

10. EnergielabelA.nl zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door EnergielabelA.nl zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is EnergielabelA.nl niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door EnergielabelA.nl aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. EnergielabelA.nl spant zich in de eventueel overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van EnergielabelA.nl treedt niet eerder in dan nadat de Klant EnergielabelA.nl Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en EnergielabelA.nl na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien EnergielabelA.nl voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Klant te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is EnergielabelA.nl gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 3. Verzuim van EnergielabelA.nl biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.
 4. In geval uitvoering of afronding van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, niet plaatsvindt op de daartoe overeengekomen datum, dan maakt de Klant geen aanspraak op compensatie met betrekking tot eventueel verlies van opbrengst in verband met het gebruik van de Producten.

ARTIKEL 7. | FACTURERING EN BETALING

 1. Tenzij anders in de Overeenkomst met de Klant afgesproken, dient de Klant een voorschot binnen drie (3) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst via overmaking te voldoen en de rest van de factuur dien te te voldoen binnen drie (3) dagen na levering van de Zonnepanelen, Laadpaal en/of andere installaties overeenkomstig artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.

De Klant is van rechtswege in verzuim indien hij niet binnen de overeengekomen termijn de volledige factuur heeft voldaan. Bij een te late betaling zijn alle vorderingen die EnergielabelA.nl op de Klant heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. EnergielabelA.nl is bij een te late betaling bevoegd de (verdere) nakoming van de Overeenkomst op te schorten.

 

 1. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van heel of een deel van de factuur worden incassokosten in rekening gebracht gelijk aan de maximale incassokosten zoals de wet dit voorschrijft met een minimum van € 40,-. Daarnaast is de Klant zonder voorafgaande melding over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd.
 2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering komen voor rekening bij de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.
 3. Zonder schriftelijke toestemming van EnergielabelA.nl is het de Klant niet toegestaan de betalingsverplichting(en) jegens EnergielabelA.nl op te schorten en/of te verrekenen met een vordering van de Klant op EnergielabelA.nl hebt of denkt te hebben. Klachten, een beroep op garantie en/of andere aanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Klant jegens EnergielabelA.nl niet op.

 

ARTIKEL 8. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN HET ALGEMEEN

 1. De Klant dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door EnergielabelA.nl aangewezen wijze, aan EnergielabelA.nl te verstrekken. De Klant staat in voor de juistheid van alle door hem aan EnergielabelA.nl verstrekte informatie. EnergielabelA.nl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 2. Voorts dient de Klant EnergielabelA.nl steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Klant is bovendien gehouden EnergielabelA.nl zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Voorts dient de Klant, indien gelet op de aard van de Werkzaamheden relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht vrij zijn van obstakels;
 • de toegang en bereikbaarheid van de ruimte van uitvoering niet belemmerd wordt door onpraktisch opgehangen leidingen;
 • kruipruimtes zonder hakken, breken, zagen of graven toegankelijk zijn;
 • de ruimte van uitvoering vrij is van giftige stoffen, waaronder asbest en/of gassen;
 • de Werkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;
 • de door EnergielabelA.nl tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden uit te voeren gedurende de normale werkuren;
 • voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en/of opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te installeren Producten;
 • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor de door EnergielabelA.nl tewerkgestelde personen;
 • de door EnergielabelA.nl tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten.
 • de noodzakelijke vergunningen, goedkeuringen en/of akkoordverklaringen van de eigenaar van de Woning te regelen.
 • ervoor te zorgen dat de Klant beschikt over een deugdelijke en noodzakelijke hoofdmeter die energie kan terugleveren.
 • ervoor te zorgen dat de locatie waar Zonnepanelen, Laadpaal en/of andere installaties worden geïnstalleerd beschikt over een deugdelijke toegang tot de locatie voor de Monteur, de Zonnepanelen, Laadpaal en/of andere installatie en de materialen. De Klant is verantwoordelijk voor de locatie en neemt daarbij alle passende maatregelen om schade aan personen en/ of materialen te voorkomen.
 • te beschikken over een werkende internetaansluiting en toegang tot het netwerk, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. De wifi sterkte dient geschikt te zijn om (via de omvormer) aangesloten te worden op de Zonnepanelen. Hiervoor is het onder andere noodzakelijk dat je beschikt over het Wifi- wachtwoord.
 • ervoor te zorgen dat het dakdeel waarop de Zonnepanelen zullen worden geïnstalleerd geschikt is, in een goede conditie verkeert en geen gebreken vertoont op het moment van plaatsing van de Zonnepanelen.
 • ervoor te zorgen hij aanwezig is in de Woning op de dag dat de Zonnepanelen en/of Laadpaal door (een Monteur van) EnergielabelA.nl worden geinstalleerd.
 • te beschikken over minimaal vijftien (15) reserve dakpannen die door (een Monteur van) EnergielabelA.nl op het dak geinstalleerd kunnen worden indien ‘oude’ dakpannen bij het uitvoeren van de Werkzaamheden beschadigen.
 1. Indien de Klant de in het vorige lid genoemde voorwaarden naar mening van (de Monteur van) EnergielabelA.nl niet of onvoldoende heeft geregeld, kunnen de Werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Er zal een nieuwe dag voor installatie met de Klant worden afgestemd en de extra kosten die EnergielabelA.nl zal maken worden als ‘meerwerk’ bij de Klant in rekening gebracht.
 2. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is EnergielabelA.nl, onverminderd het bepaalde in artikel 12, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de eventuele daaruit voortvloeiende vertragingsschade en eventueel daardoor ontstane extra kosten door te berekenen aan de Klant.

ARTIKEL 9. | UITVOERING VAN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

 1. De Klant dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Installatiewerkzaamheden. Voorts dient de Klant er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • de ruimte waar de Installatiewerkzaamheden worden verricht vrij is van obstakels en de Installatiewerkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;
 • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden benodigde zaken en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor de door EnergielabelA.nl tewerkgestelde personen;
 • de door EnergielabelA.nl tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
 • alle in redelijkheid van de Klant te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen;
 • indien een vergunning noodzakelijk is, de Klant daarover uiterlijk op de datum van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden beschikt. De kosten verbonden aan de aanvraag en verkrijging van de vergunning, komen te allen tijde voor rekening van de Klant.

2. EnergielabelA.nl is gerechtigd de Installatiewerkzaamheden te staken indien:

 • de veiligheid van de door EnergielabelA.nl tewerkgestelde personen in het geding is, bijvoorbeeld in verband met constructieproblemen of weersinvloeden;
 • de locatie van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden niet goed bereikbaar is;
 • ten aanzien van te leveren zonnepanelen, de dakpannen, dakconstructie of staat van het dak daarvoor niet geschikt is;
 • asbest of een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.
 1. Indien de (verdere) uitvoering van de Installatiewerkzaamheden niet kan plaatsvinden als gevolg van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat de Klant EnergielabelA.nl onjuiste informatie heeft verstrekt dan wel relevante informatie niet heeft doorgegeven, behoudt EnergielabelA.nl zich het recht voor om de kosten die EnergielabelA.nl tot dan toe heeft gemaakt aan de Klant in rekening te brengen. Deze kosten kan EnergielabelA.nl verrekenen met de eventuele aanbetaling die de Klant heeft verricht.
 2. Het legplan in de offerte is leidend voor de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden. Mocht het legplan op de dag van de installatie aangepast moeten worden, dan kan dat uitsluitend met voorafgaande instemming van EnergielabelA.nl.

ARTIKEL 10. | LOSSE VERKOOP VAN PRODUCTEN

 1. Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing op de verkoop en levering van Producten, zonder dat deze in het kader van dezelfde Overeenkomst aansluitend door of namens EnergielabelA.nl worden geïnstalleerd.
 2. Levering van de Producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging geschiedt levering op het door de Klant opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van EnergielabelA.nl in artikel 6, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele verzendkosten te voldoen.
 5. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is EnergielabelA.nl, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de Producten voor rekening van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele verzendkosten.
 6. Indien EnergielabelA.nl bij toepassing van lid 5 redelijke kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de Klant zijn afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Klant. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de Klant indien opslag op locatie van EnergielabelA.nl geschiedt. Alsdan worden de opslagkosten naar redelijkheid door EnergielabelA.nl vastgesteld.

ARTIKEL 11. | OPLEVERING VAN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN EN KLACHTEN

 1. De Werkzaamheden voor de installatie van de Zonnepanelen, Laadpaal en/of overige montagesystemen in de Woning vinden uitsluitend door een Monteur van EnerielabelA.nl plaats. Op de dag van de Werkzaamheden wordt door de Monteur van Energielabel.nl bepaald of het legplan mogelijk is. Indien nodig kan in samenspraak van het legplan worden afgeweken.
 2. Er geldt voor EnergielabelA.nl geen waarschuwingsplicht over de staat van het dak van de Woning van de Klant.
 3. nl behoudt zich het recht voor om (op de dag van installatie) de installatiewerkzaamheden uit te stellen, niet uit te voeren of af te breken, indien na inschatting van (een Monteur van) EnergielabelA.nl:
 • de voorwaarden zoals omschreven in artikel 8 van deze Algemene voorwaarden niet door jou zijn opgevolgd;
 • wordt geconstateerd dat de veiligheid van de medewerkers in het geding is of kan zijn;
 • de locatie niet afdoende bereikbaar/beschikbaar is;
 • de dakpannen en/of dakconstructie niet geschikt zijn;
 • asbest en/of andere schadelijke stoffen worden aangetroffen;
 • een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen;
 • de locatie – naar mening van EnergielabelA.nl – om wat voor reden ook niet geschikt blijkt te zijn; door weersinvloeden er niet (veilig) gewerkt kan worden;
 • blijkt dat de installatie niet volledig opgeleverd kan worden door toedoen van derden en/of de Klant.
 • Indien voor en/of tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden blijkt dat de Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt, waardoor de Werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, is EnergielabelA.nl gerechtigd om extra door haar gemaakte kosten bij de Klant in rekening te brengen.
 • Indien de klant niet heeft voldaan aan de voorwaarden uit artikel 8 van deze Algemene voorwaarden waardoor (de Monteur van) EnergielabelA.nl bepaalde (extra) Werkzaamheden moet verrichten om de Woning geschikt te maken voor het uitvoeren van de Werkzaamheden, draag de Klant de verantwoordelijkheid en de meerkosten voor het geschikt maken van de Woning.
 1. Voor het installeren van de Zonnepanelen wordt in de Woning een omvormer geplaatst. De klant is ermee bekend en stemt er ook mee in dat deze omvormer een licht zoemend geluid kan maken en kan tikken als de installatie wordt geactiveerd. De omvormer dient te allen tijde vrijgehouden te worden zodat deze voldoende ventilatie heeft.
 2. Uitstel van de Werkzaamheden op basis van dit artikel geeft de Klant geen recht om de Overeenkomst te ontbinden. EnergielabelA.nl is niet aansprakelijk voor eventueel door de Klant geleden (directe en/of indirecte) schade als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de Werkzaamheden.
 3. EnergielabelA.nl draagt zorg voor de levering van werkende Zonnepanelen, Laadpaal en andere systemen. Onder ‘werkend’ wordt verstaan: het installeren en monteren van de Laadpaal en/of Zonnepanelen en het aansluiten van de monitoring. Zodra de aansluiting van de monitoring bemoeilijkt wordt doordat de Klant niet beschikt over de toegang tot het netwerk (bijvoorbeeld doordat de Klant niet beschikt over het Wifi-wachtwoord) of dat het Wifi-signaal te zwak blijkt, zal de Monteur de verantwoordelijkheid voor het voltooien van de aansluiting van de monitoring aan de Klant overlaten. De Klant zal in dat geval instructies van EnergielabelA.nl krijgen over hoe jij deze aansluiting zelfstandig kunt voltooien. De Laadpaal of Zonnepanelen worden in dit geval overeenkomstig dit artikel als werkend geleverd beschouwd.
 4. De Zonnepanelen, Laadpaal en/of overige installaties gelden als geleverd;
 • na voltooiing van de Werkzaamheden door (de Monteur van) EnergielabelA.nl, of
 • indien de installatie niet binnen een werkdag uitgevoerd kan worden, op het moment dat opslag van de Zonnepanelen (bij de Klant) nodig is, of
 • indien de Werkzaamheden zijn uitgevoerd en – naar oordeel van EnergielabelA.nl – slechts kleine afrondende Werkzaamheden resteren (waaronder eventueel aansluiting op het wifi netwerk, installeren van applicaties en herstellen van eventuele schade).
 1. Na levering is de Klant verantwoordelijk en draag de Klant het risico voor de Zonnepanelen, Laadpaal en/of overige installaties zelfs indien de eigendom nog niet op de Klant is overgedragen overeenkomstig artikel 18 van deze Algemene voorwaarden.
 2. Afwijkingen in (de specificaties van) de geleverde Zonnepanelen, Laadpalen of overige installaties ten opzichte van hetgeen in de Overeenkomst is opgenomen, leveren geen grond op voor schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De Zonnepanelen, Laadpaal en/of overige installaties kunnen bij het verplaatsen beschadigen. Het risico voor het demonteren, verplaatsen en het opnieuw installeren van de Zonnepanelen, Laadpaal en/of overige installaties ligt bij de Klant. Voor gebruikelijke beschadiging ontstaan door het de-monteren, het verplaatsen en het opnieuw installeren van de Zonnepanelen, Laadpaal en/of overige installaties is EnergielabelA.nl niet aansprakelijk.
 4. Het verplaatsen, demonteren en het opnieuw installeren van de Zonnepanelen, Laadpaal en/of overige door EnergielabelA.nl gemonteerde installaties dienen altijd via een Monteur van EnergielabelA.nl te verlopen. Zodra de Klant ervoor kiest om deze Werkzaamheden door een ander bedrijf te laten uitvoeren, vervallen eventuele garanties en kan EnergielabelA.nl niet aansprakelijk gehouden voor schade, storingen en/of beschadiging van en/of aan de Zonnepanelen, Laadpaal en/of overige door EnergielabelA gemonteerde installaties.

 

ARTIKEL 11: Termijnen

 1. Samen met EnergielabelA.nl plant de Klant een dag in waarop de systemen zullen worden geleverd. Het installeren van de systemen is altijd afhankelijk van verschillende (onvoorziene) factoren zoals het weer, leveringen door leveranciers en beschikbaarheid van materialen en Monteurs. Door EnergielabelA. nl opgegeven levertermijnen gelden daarom steeds bij benadering en gelden voor EnergielabelA.nl nimmer als fatale termijnen. EnergielabelA.nl zal zich inspannen overeengekomen termijnen te behalen, maar is niet aansprakelijk indien een termijn niet wordt behaald.
 2. nl is niet aansprakelijk voor eventueel door de Klant geleden schade als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de Werkzaamheden en/of niet kunnen leveren van de Zonnepanelen, Laadpaal of andere systemen binnen een aangegeven termijn. EnergielabelA.nl biedt daarom geen compensatie voor opgenomen vrije dagen, gemiste omzetten/winsten en andere (indirecte) schades.
 3. Een geplande dag voor het uitvoeren van de Werkzaamheden kan de Klant tot zeven (7) dagen voor aanvang van de betreffende dag kosteloos verzetten. Een afspraak kan worden verzet door contact op te nemen met EnergielabelA.nl. Zodra de Klant een afspraak wilt verplaatsen/afzeggen binnen deze termijn kunnen er kosten in rekening gebracht worden. EnergielabelA.nl zal de Klant in dat geval informeren over deze extra kosten.
 4. Op het moment dat door EnergielabelA.nl aan de Klant wordt meegedeeld dat de Installatiewerkzaamheden zijn voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Installatiewerkzaamheden zijn voltooid, dient de Klant direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken.
 5. Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.
 6. Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de Klant.
 7. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Klant redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.
 8. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf dagen nadat de Klant redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij EnergielabelA.nl te worden ingediend.
 9. Bij schade van eigendom van de Klant (aan bijvoorbeeld muren of vloeren) moet de Klant dit, voorzien van foto’s van de schade, binnen 12 uur na oplevering van de Installatiewerkzaamheden bij EnergielabelA.nl melden.
 10. Indien de Klant niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid bij de oplevering door de Klant uitdrukkelijk is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Klant ondertekende opleveringsverklaring, vloeit er voor EnergielabelA.nl uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 11. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot tijdige betaling aan EnergielabelA.nl bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 12. In geval van een consumentenkoop waarbij Producten in het kader van dezelfde Overeenkomst door EnergielabelA.nl worden geïnstalleerd, prevaleert het bepaalde in artikel 12.2 boven het bepaalde in de vorige leden van dit artikel.

ARTIKEL 12. | ONDERZOEK EN KLACHTEN TEN AANZIEN VAN PRODUCTEN

 1. Bij een juist en zorgvuldig gebruik van de geleverde Zonnepanelen, Laadpaal en/of overige installaties en producten gelden de in de Overeenkomst overeengekomen garanties. De garanties bestaan uit:
  • Productgarantie: ook wel fabrieksgarantie genoemd zoals de leverancier van de Zonnepanelen, Laadpaal en/of andere installaties heeft aangegeven en in de Overeenkomst is genoemd. Deze garantie blijft beperkt tot het herstellen of het leveren van soortgelijke producten, tenzij anders is vermeld in de Overeenkomst. De productgarantie vervalt indien de leverancier van de Zonnepanelen, Laadpaal en/of overige installaties en producten garanties – al dan niet door onvoorziene omstandigheden – niet meer kan bieden. De kosten voor het vervangen van de Zonnepanelen, Laadpaal en/of overige installaties en producten vallen niet onder de productgarantie.
  • Installatiegarantie: garantie op werkzaamheden die te maken hebben met de complete installatie en oplevering van de Zonnepanelen. Voor een beroep op een installatiegarantie kunnen kosten bij de Klant in rekening worden gebracht. EnergielabelA.nl zal de Klant hierover informeren.

   2. In geval de Overeenkomst slechts voorziet in losse verkoop van Producten, zoals bedoeld in artikel 10, dient de Klant op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan EnergielabelA.nl en dient hij de inontvangstname van de Producten achterwege te laten, tenzij door de Klant een Schriftelijk voorbehoud bij de inontvangstname is gemaakt. In geval van ten tijde van de levering voor de Klant redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dient de Klant daarvan binnen vijf dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk mededeling te doen aan EnergielabelA.nl.

   3. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien van het gebrek van het Product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan EnergielabelA.nl.

   4. Indien de Klant niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid bij de (op)levering door de Klant uitdrukkelijk is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Klant ondertekende opleveringsverklaring, vloeit er voor EnergielabelA.nl uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort. Opleveringsverklaringen kunnen slechts worden ondertekend door de eigenaar van het betreffende pand, tenzij de ondertekenaar door de betreffende eigenaar is gemachtigd om deze verklaring namens de eigenaar te doen.

   5. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot tijdige betaling aan EnergielabelA.nl bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 13. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De Klant maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie, met dien verstande dat een door EnergielabelA.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens EnergielabelA.nl kunnen doen gelden (conformiteit).
 1. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt de eventueel toepasselijke garantie (waaronder een aanspraak op basis van non-conformiteit mede begrepen) in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan EnergielabelA.nl of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege EnergielabelA.nl, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde door de Klant zelf of in zijn opdracht door een derde (waaronder mede begrepen reparaties) die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van EnergielabelA.nl zijn uitgevoerd, er sprake is van onderlinge kleurverschillen en/of verkleuringen, schades en/of gebreken/defecten aan die zijn ontstaan doordat het dak de extra ballast van de installaties niet kan dragen, schades en/of gebreken/defecten aan de installaties die zijn ontstaan doordat de Klant zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden, schades en/of gebreken/defecten zijn veroorzaakt door externe factoren, waaronder maar niet beperkt tot brand, kortsluiting, defecten op het elektriciteitsnetwerk, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren en/of mensen, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties.
 1. Na de garantieperiode zoals vermeld in de Overeenkomst wordt elke aansprakelijk uitgesloten. Deze garantievoorwaarden tasten de wettelijke rechten die de Klant heeft niet aan.
 2. Een geslaagd beroep op garantie(s) houdt in dat EnergielabelA.nl naar haar keuze de betreffende uitgevoerde Werkzaamheden en/of de geleverde installaties zal herstellen, herleveren, vervangen, opnieuw uitvoeren, afkopen dan wel de door de Klant betaalde prijs (deels)restitueert.
 3. Energielabela.nl kan – zonder tekort te schieten en/of schadeplichtig te zijn – bij een eventuele vervanging of herstel van (onderdelen van) de installaties een ander dan het oorspronkelijk geleverde model / merk van (het onderdeel van) de installaties leveren. Deze onderdelen/systemen zullen vergelijkbaar, dan wel beter zijn dan de geleverde (onderdelen van de) installaties. EnergielabelA.nl garandeert niet dat identieke producten, materialen en/of kleuren geleverd en/of gebruikt worden.
 4. In geval de Overeenkomst slechts voorziet in losse verkoop van Producten, zoals bedoeld in artikel 10, dient de Klant op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan EnergielabelA.nl en dient hij de inontvangstname van de Producten achterwege te laten, tenzij door de Klant een Schriftelijk voorbehoud bij de inontvangstname is gemaakt. In geval van ten tijde van de levering voor de Klant redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dient de Klant daarvan binnen vijf dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk mededeling te doen aan EnergielabelA.nl.
 5. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien van het gebrek van het Product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan EnergielabelA.nl
 6. De Klant kan uitsluitend een beroep doen op eventuele garantie of non-conformiteit indien de Klant zijn betalingsverplichtingen jegens EnergielabelA.nl volledig is nagekomen.
 7. Herstel dan wel vervanging in het kader van garantie of non-conformiteit geldt voor EnergielabelA.nl als volledige schadeloosstelling. De aansprakelijkheid van EnergielabelA.nl ter zake het eventueel niet nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van garantie of non-conformiteit jegens de Klant is beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, voor zover deze kosten redelijk zijn. De Klant zal derden evenwel niet eerder opdracht geven tot herstel of vervanging dan nadat de Klant EnergielabelA.nl Schriftelijk in gebreke heeft gesteld ter zake de nakoming van zijn garantieverplichtingen, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen EnergielabelA.nl zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming van de garantieverplichtingen ook na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 14. | OVERMACHT

 1. EnergielabelA.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop EnergielabelA.nl geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, arbeidsongeschiktheid van personeel, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, defecten aan machines of installaties, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.
 2. In geval van overmacht geschiedt nakoming zodra de overmachtssituatie voorbij is. Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien EnergielabelA.nl bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is EnergielabelA.nl gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. EnergielabelA.nl is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst EnergielabelA.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door EnergielabelA.nl in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is EnergielabelA.nl gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door EnergielabelA.nl uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Klant is verplicht de schade die EnergielabelA.nl ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien EnergielabelA.nl de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

ARTIKEL 16. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN & BETALINGEN

 1. Het aanbod van EnergielabelA.nl vermeldt naast de prijs of eventuele verzendkosten aan de Klant worden doorberekend.
 2. Alle door EnergielabelA.nl vermelde en door de Klant verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen inclusief btw vermeldt.
 3. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die EnergielabelA.nl bekend waren op het moment dat EnergielabelA.nl deze prijzen aan de Klant heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van lonen of inkoopprijzen, en waarop EnergielabelA.nl redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is EnergielabelA.nl gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en EnergielabelA.nl alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.
 4. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, is EnergielabelA.nl gerechtigd te vorderen dat het door de Klant verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien verstande dat EnergielabelA.nl een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Indien de Consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
 5. EnergielabelA.nl is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens EnergielabelA.nl is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 is EnergielabelA.nl in geval van betalingsverzuim van de Klant dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door EnergielabelA.nl aangewezen wijze en binnen de door EnergielabelA.nl vermelde termijn dan wel op het door EnergielabelA.nl aangegeven moment.
 7. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
 8. EnergielabelA.nl is gerechtigd om de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 9. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 11. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van EnergielabelA.nl, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 10, 11 en 12, is EnergielabelA.nl na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
 2. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door Klant verlangde werkwijzen of constructies dan wel verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan EnergielabelA.nl kan worden toegerekend.
 3. Mocht ten aanzien van geleverde zonnepanelen om wat voor reden dan ook sprake blijken te zijn van het niet of niet volledig functioneren daarvan, dan maakt de Klant geen aanspraak op compensatie van het verlies in opbrengst.
 4. EnergielabelA.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in belasting- en/of energiewetgeving waardoor de monetaire opbrengst, dan wel besparing door het zonnepanelensysteem, lager wordt dan op het moment van het aangaan van de Overeenkomst werd verwacht.
 5. EnergielabelA.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. EnergielabelA.nl is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7, jegens de Klant slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van EnergielabelA.nl in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van EnergielabelA.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan EnergielabelA.nl toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

7. Mocht EnergielabelA.nl ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft EnergielabelA.nl te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient EnergielabelA.nl hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van EnergielabelA.nl ter zake vervalt.

8. De aansprakelijkheid van EnergielabelA.nl is beperkt tot ten hoogste herstel van de Installatiewerkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van EnergielabelA.nl betrekking heeft. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van EnergielabelA.nl beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van EnergielabelA.nl betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van EnergielabelA.nl nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door EnergielabelA.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van EnergielabelA.nl dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

9. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

10. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens EnergielabelA.nl bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

11. De Klant vrijwaart EnergielabelA.nl van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan EnergielabelA.nl toerekenbaar is

12. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van EnergielabelA.nl.

ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door EnergielabelA.nl geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht EnergielabelA.nl hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan EnergielabelA.nl of de door EnergielabelA.nl aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. EnergielabelA.nl is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 5. Indien EnergielabelA.nl geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Klant gehouden de nieuwgevormde zaken aan EnergielabelA.nl te verpanden.
 6. Als de Klant, nadat de Producten door EnergielabelA.nl aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 19. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 11 en 12, binnen bekwame tijd nadat de Klant de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij EnergielabelA.nl.
 2. Bij EnergielabelA.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht van een Consument, in het kader van een Overeenkomst die via een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand is gesloten, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 20. | SLOTBEPALINGEN

 1. EnergielabelA.nl is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Utrecht wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van EnergielabelA.nl een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat EnergielabelA.nl Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.